Сўнгги мақолалар

Журналнинг биринчи сонига топширилган мақолалар

Юклаб олиш

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК КИНЕМАТОГРАФИЯСИДА ДРАМАТУРГИЯ ВА РЕЖИССУРА ТАМОЙИЛЛАРИ (ЁЛҚИН ТЎЙЧИЕВ ИЖОДИ МИСОЛИДА)
Э.ЮЛДАШЕВ, Д.РАҲМАТУЛЛАЕВ
Ўзбекистон давлат консерваторияси, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
Мазкур мақолада замона-вий ўзбек бадиий фильмларининг Ёлқин Тўйчиев ижоди мисолида драматургия масалалари, киносценарий яратиш та-мойиллари, муаллифлик бадиий фильм-ларининг ютуқлари, миллий кино-драматургик анъанларни ўрганиш мақсад қилиб олинган.
12.11.2019

Юклаб олиш

“MATBAAI IS’HOQIYA” TARIXIDAN
R.XOLMATOV
Qo’qon davlat pedagogika instituti
Ma’rifatparvar Is’hoqxon Junaydullaxo‘ja o‘g‘li Ibrat ilk o‘zbek noshirlaridan bo‘lib, yangi usul maktablari uchun darslik, o‘quv qo‘llanmalarni nashr qildi. Unda Ibratning noshirlik faoliyati ilmiy usulda yoritiladi.
11.11.2019

Юклаб олиш

КИТОБ МУТОЛААСИНИ ШАКИЛЛАНТИРИШДА КУТУБХОНАЧИЛИК ФАОЛИЯТИ
С.ЮЛДАШЕВА
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада китобнинг инсоният ва жамият маданиятининг ажралмас бир қисми эканлиги, инсоният тараққиётининг барча даврларида кишиларни тарбиялаш, уларнинг ақлий ривожланиш воситаси эканлигига алоҳида тўҳталиб ўтилган.
07.11.2019

Юклаб олиш

САНЪАТГА БАҒИШЛАНГАН УМР
Ҳ.УМАРОВА, Ш.УСМОНОВ
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада узоқ йиллар давомида Қўқон ва Фарғона шаҳарларидаги театрлар, шунингдек бошқа санъат ва маданият муассаларида раҳбарлик лавозимида ишлаб келган, ўз касбига содиқ санъаткор шу давргача бирон кун бўлмасин ижодий меҳнат қилиш, элу-юрт ва халқига хизмат қилишдек шарафли ишдан тўхтамаган, таниқли театршунос Алижон Умаров фаолияти ёритилган.
06.11.2019

Юклаб олиш

НУТҚ ТЕХНИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ
Ё.ҲАТАМОВА, У.БОЛТАБОЕВА
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада талабалар нутқ техникасини такомиллаштиришда халқ оғзаки ижоди намуналаридан фойдаланиш усуллари кўрсатиб берилган.
04.11.2019

Юклаб олиш

ФОЛЬКЛОР САНЪАТИ ВА ХАЛҚ ДОСТОНЛАРИ: КЕЧА ВА БУГУН
Ш.РАҲМАТУЛЛАЕВА, У.БОЛТАБОЕВА, Б.КАРИМОВ
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада фольклор санъати ва халқ достонларининг халқи-миз маънавий ҳаётида тутган ўрни, унинг аҳамияти, соҳани ўрганишда илмий изланишлар олиб бораётган олимлар ва тадқиқотчиларнинг фикрлари келтирил-ган. Шунингдек, санъатнинг ушбу турига қаратилаётган юксак эътибор намуна-лари ўз ифодасини топган.
04.11.2019

Юклаб олиш

РЕЖИССУРА: КЕЧА ВА БУГУН
К.ЮЛДАШЕВ, Х.ЭГАМБЕРДИЕВ
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада режиссёрлик санъатининг кечаги ва бугуни ҳамда режиссёр ва актёрлар ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисида маълумот берилган.
04.11.2019

Юклаб олиш

ОТЛИЧИЕ АВТОРСКИХ ФИЛЬМОВ ОТ МАССОВОГО КИНО В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ
Д.ХОДЖИМАТОВ
Государственный институт искусства и культуры Узбекистана
Кино – прежде всего искусство. А пропаганда – его второстепенная задача. Но пропаганда может проявляться по-разному, здесь очень важен объект и направленность пропаганды. В авторских фильмах художественная пропаганда имеет своеобразный «интеллигентный» характер. А в массовых фильмах легкость и поверхностность объектов пропаганды проявляется во весь рост.
04.11.2019

Юклаб олиш

ИЖОДКОР ШАХС – АКТЁРНИ ТАРБИЯЛАШДА ЖОНЛИ СЎЗНИНГ ЎРНИ
У.БОЛТАБОЕВА
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада  саҳнадаги сўзнинг қудрати, сеҳри, унинг саҳнадаги ўрни ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида фикр юритилган. Драматург ижод қилган сўзлардан актёр қандай усулда фойдаланиши масалалари ёритилган.
04.11.2019

Юклаб олиш

ШАРҚ МАДАНИЯТИ РИВОЖИДА ЎЗБЕК ХАЛҚ МУСИҚА МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ
C.МАННОПОВ
Фарғона давлат университети
Мазкур мақолада ўзбек халқ мусиқа маданияти ва ижрочилик санъатининг ривожланиш тарихи, уни акс эттирувчи тарихий манбалар, тарихий шароитда янги ижро йўллари, мусиқа илми тўғрисида Ўрта Осиёнинг қомусий олимларининг фикрлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.
01.11.2019

Юклаб олиш

МАҚОМ САНЪАТИДА СЎЗНИНГ ЎРНИ
А.ТАЛАБОЕВ
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Ушбу мақолада халқимиз маданий меросининг ажралмас қисми бўлган миллий мақом санъати, унинг қадимий тарихи, фалсафий илдизлари, бетакрор услуби, ижодий анъаналари ва унинг маънавий хаётимизда эгаллаган ўрни тўғрисида маълумот берилган.
31.10.2019

Юклаб олиш

PRINCIPLES AND METHODS OF FILMMAKING
I.MELIKUZIEV
Uzbekistan state institute of art and culture
This article is devoted to the problems of creating a visual image and solving the issues of artificial and natural lighting when shooting a film by a camera operator.
29.10.2019

Юклаб олиш

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КИНОФОТОИСКУССТВА
К.ХИДИРОВА
Государственный институт искусства и культуры Узбекистана
В данной статье раскрывается искусство фотография в творческого процесса в кинематографии и художественных видах. А также уделяется особое внимание таким аспектам, где немаловажное значение игра света и тени в создании художественного образа.
29.10.2019

Юклаб олиш

BUKHARA – OPEN-AIR MUSEUM
Н.ЯДГАРОВ
Бухоро давлат университети
This article is devoted to Bukhara as almost unchanged cities of Central Asia during the Middle Ages and a brief history of some of its historical monuments.
28.10.2019

Юклаб олиш

ИЖТИМОИЙ ТАБАҚАЛАНИШНИ ТАРТИБГА СОЛИШ МУАММОЛАРИ
Х.САМАДОВ
Самарқанд давлат университети
Мазкур мақолада жамият барқарорлигини таъминлашда мамлака-тимизда ижтимоий табақаланишни тартибга солиш учун ижтимоий соҳа ва солиқ тизимида олиб борилаётган исло-ҳотлар, аҳолининг ўрта синф қатламини шакллантириш ва ривожлантириш, кам таъминланган аҳолини манзилли ҳимоя қилиш усулларини такомиллаштириш ҳақидаги илмий ҳамда назарий таҳлиллар бутун жаҳон мамлакатлари мисолида ёритиб берилган.
24.10.2019

Юклаб олиш

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ
Ф.АЧИЛОВ
Самарқанд давлат университети
Мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни барқарор-лаштириш шароитида меҳнат бозорини такомиллаштириш, ишчи кучига амалда ҳақиқий талаб ва таклиф асосида бандликни таъминлашнинг ижтимоий муносабатлари тўғрисида баён этилган.
24.10.2019

Юклаб олиш

АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ ВА УНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ
Ш.САЛИМОВ
Ислом Каримов номидаги илмий-маърифий ёдгорлик мажмуаси тадқиқотчиси
Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Президенти-нинг 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ–3268-сонли «Аҳолининг кам таъминланган қатламларини қўллаб-қувватлашга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарорига мувофиқ аҳолининг ижтимоий муҳтож қатламларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, манзилли ижтимоий ёрдам бериш чора-тадбирларининг амалиётга қўлланилиши тўғрисида маълумот берилган.
24.10.2019

Юклаб олиш

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТЮРКСКОГО КАГАНАТА
О.ХАБИБУЛЛАЕВ
Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы
В представленной статье кратко рассмотрено влияние Тюркского каганата, существовавшего в VI-VIII столетиях на степных просторах Евразии, на этногенез тюркских, а также индо-европейских и других народов, населявших Великую степь и ее периферийные ареалы. Создание каганата вывело на новый виток этногенеза издревле существовавшие тюркские народы. Авторы считают, что Тюркский каганат во многом является преемником державы хуннов.
24.10.2019

Юклаб олиш

ИЛМ ДАРГОҲИГА БИР НАЗАР
Шамсиддин УСМОНОВ (ORCID: 0000-0003-1680-1673)
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали
Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиалини ташкил этиш тўғрисида”ги 2017-йил 16-августдаги ПҚ-3218-сонли Қарорига мувофиқ ташкил этилган таълим даргоҳи, унда ҳозирда мавжуд таълим йўналишлари, фаолияти тўғрисида маълумот берилган.
15.10.2019

hello